逐梦者
逐梦者

金刚经-序

金刚经-序

金刚经解义

No. 459-A 金刚般若波罗蜜经序

夫金刚经者。无相为宗。无住为体。妙有为用。自从达磨西来。为传此经之意。令人悟理见性。秪为世人不见自性。是以立见性之法。世人若了见真如本体。即不假立法。此经读诵者无数。称赞者无边。造疏及注解者。凡八百余家。所说道理。各随所见。见虽不同。法即无二。宿植上根者。一闻便了。若无宿慧。读诵虽多。不悟佛意。是故解释圣义。断除学者疑心。若于此经。得旨无疑。不假解说。从上如来所说善法。为除凡夫不善之心。经是圣人之语。教人闻之。超凡悟圣。永息迷心。此一卷经。众生性中本有。不自见者。但读诵文字。若悟本心。始知此经不在文字。若能明了自性。方信一切诸佛。从此经出。今恐世人身外觅佛。向外求经。不发内心。不持内经。故造此诀。令诸学者。持内心经。了然自见清净佛心。过于数量。不可思议。后之学者。读经有疑。见此解义。疑心释然。更不用诀。所冀学者。同见矿中金性。以智慧火镕炼。矿去金存。我释迦本师。说金刚经。在舍卫国。因须菩提起问。佛大悲为说。须菩提闻法得悟。请佛与法安名。令后人依而受持。故经云。佛告须菩提。是经名为金刚般若波罗蜜。以是名字。汝当奉持。如来所说金刚般若波罗蜜。与法为名。其意谓何。以金刚世界之宝。其性猛利。能坏诸物。金虽至坚。羚羊角能坏。金刚喻佛性。羚羊角喻烦恼。金虽坚刚。羚羊角能碎。佛性虽坚。烦恼能乱。烦恼虽坚。般若智能破。羚羊角虽坚。宾铁能坏。悟此理者。了然见性。涅槃经云。见佛性者不名众生。不见佛性是名众生。如来所说金刚喻者。秪为世人性无坚固。口虽诵经。光明不生。外诵内行。光明齐等。内无坚固。定慧即亡。口诵心行。定慧均等。是名究竟。金在山中。山不知是宝。宝亦不知是山。何以故。为无性故。人则有性。取其宝用。得遇金师。錾凿山破。取矿烹炼。遂成精金。随意使用。得免贫苦。四大身中。佛性亦尔。身喻世界。人我喻山。烦恼喻矿。佛性喻金。智慧喻工匠。精进猛勇喻錾凿。身世界中有人我山。人我山中有烦恼矿。烦恼矿中有佛性宝。佛性宝中有智慧工匠。用智慧工匠。凿破人我山。见烦恼矿。以觉悟火烹炼。见自金刚佛性。了然明净。是故以金刚为喻。因为之名也。空解不行。有名无体。解义修行。名体具备。不修即凡夫。修即同圣智。故名金刚也。何名般若。般若是梵语。唐言智慧。智者不起愚心。慧者有其方便。慧是智体。智是慧用。体若有慧。用智不愚。体若无慧。用愚无智。秪为愚痴未悟。故修智慧以除之也。何名波罗蜜。唐言到彼岸。到彼岸者。离生灭义。秪缘世人性无坚固。于一切法上有生灭相。流浪诸趣。未到真如之地。并是此岸。要具大智慧。于一切法圆满。离生灭相。即是到彼岸也。亦云心迷则此岸。心悟则彼岸。心邪则此岸。心正则彼岸。口说心行。即自法身有波罗蜜。口说心不行。即无波罗蜜也。何名为经。经者。径也。是成佛之道路。凡人欲臻斯路。当内修般若行。以至究竟。如或但能诵说。心不依行。自心则无经。实见实行。自心则有经。故此经如来号为金刚般若波罗蜜经。

曹溪六祖大师 慧能 撰


在这篇解读中,慧能大师详细解释了《金刚经》的诸多理念,包括无相、无住、妙有等佛教核心概念。同时,他还强调了理解和实践《金刚经》的重要性,认为只有理解并实践经文中的教诲,才能真正领悟到佛性并达到涅槃。

这篇解读的主要内容可以概括为以下几点:

1. 《金刚经》的名字寓含深意。金刚是世界上最坚硬的宝石,象征着佛性的坚定不移。般若波罗蜜则是智慧到达彼岸的意思,象征着通过智慧超越生死。经则是道路的意思,象征着成佛的径路。

2. 人的本性就像被山石包围的金矿,需要通过修行和智慧才能开采出来。当人们通过修行和智慧去除外在的烦恼和无明,就能看到内在的佛性。

3. 理解和实践《金刚经》的教诲才是真正的读经。如果只是口头上的读诵,而不去实践经文的教诲,那么这种读经就没有实质的意义。

4. 《金刚经》的教诲是帮助人们去除疑惑,理解真理,最终达到涅槃的工具。通过理解和实践《金刚经》的教诲,人们可以从迷惑中觉醒,从痛苦中解脱,最终达到涅槃。

发表回复

textsms
account_circle
email

Captcha Code

逐梦者

金刚经-序
金刚经解义 No. 459-A 金刚般若波罗蜜经序 夫金刚经者。无相为宗。无住为体。妙有为用。自从达磨西来。为传此经之意。令人悟理见性。秪为世人不见自性。是以立见性之法。世人若了见…
扫描二维码继续阅读
2023-09-30